top of page

人類還允許我穿過大廳……

Updated: Dec 5, 2022

達豪別來愧有詩。天涯共此亂離時。起座喧譁箕子遠。故園一炬欲顧遲。天生君若實無用。鏡裏何留慚與痛。沈浮參商半爲鬼。命不忍覺人間夢。東風鎖橋路識毀。苦吟錯字何年止。失途處處向行屍。明朝徒欲愛且死。微命本受巨靈擲。李生豈是歿於疫。何當與日同喪後。冥土閒坐忘今昔。

Comments


bottom of page